Algemene voorwaarden

Artikel 1- Definities

1.1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hiernavolgende betekenis:

Searche: de opdrachtnemer Searche, gevestigd te Lelystad, KvK-nummer: 86504016.
Klant: de opdrachtgever met wie Searche een overeenkomst is aangegaan.
Partijen: Searche en Klant samen.

Artikel 2- Algemene bepalingen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alles wat er gedaan wordt bij Searche. Hieronder vallen offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Searche.

2.2. Afwijkingen van en aanvullingen op de algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen.

2.3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden uitdrukkelijk uit.

Artikel 3- Prijzen

3.1. Alle door Searche opgegeven prijzen inclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

3.2. Alle prijzen die Searche hanteert zijn in euro’s.

3.3. Searche mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen.

3.4. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Searche vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Searche, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief schriftelijk is afgesproken.

3.5. Een totaalbedrag voor de dienstverlening van Searche is te allen tijde een richtprijs, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

3.6. Searche mag van de richtprijs afwijken indien er sprake is van extra wensen van de Klant die niet meegenomen zijn in de factuur of offerte, of wanneer er een totaal aantal uur is besproken op basis van een urenschatting.

3.7. Searche is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.

3.8. Searche moet de Klant, als de richtprijs meer dan 10% hoger gaat uitvallen, tijdig laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

3.9. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger gaat uitvallen, heeft de Klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

3.10. Searche heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

3.11. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Searche prijsaanpassingen meedelen aan de Klant.

3.12. De klant heeft het recht om de overeenkomst met Searche op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Artikel 4- Betalingen en betalingstermijn

4.1. Searche mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van de afgesproken prijs verlangen.

4.2. Klant moet een betaling achteraf binnen 7 dagen na levering hebben voldaan.

4.3. De betalingstermijnen die Searche hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat Searche aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.

4.4. Searche behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 5- Gevolgen niet tijdig betalen

5.1. Betaalt de Klant niet binnen de afgesproken termijn, dan mag Searche de wettelijke rente van 4% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

5.2. Wanneer de Klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Searche. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

5.3. Wanneer de Klant niet op tijd betaalt, mag Searche zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant heeft betaald. In het geval van eventuele besproken kortingen, zal de korting vervallen en is de Klant verplicht het gehele bedrag te betalen.

5.4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijnde van de Klant, zijn de vorderingen van Searche op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

5.5. Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Searche, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Searche te betalen.

Artikel 6- Wijziging van de algemene voorwaarden

6.1. Searche is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

6.2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

6.3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Searche zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.

6.4. Klanten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 7- Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

7.1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

7.2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Searche bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 8- Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8.1. Op iedere overeenkomst tussen Partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

8.2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Searche is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen Partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.